Disclaimer

Make Marketing Magic

Privacy Statement

Waarom dit privacy statement?

Voor onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je meer vertellen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Make Marketing Magic en is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar Make Marketing Magic op haar website en in haar mailings naar verwijst. Voor meer informatie daarover kun je je het beste wenden tot de privacy statements van die websites of apps.

Identiteit Make Marketing Magic

Make Marketing Magic is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Make Marketing Magic.

Make Marketing Magic is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34186659. Make Marketing Magic is gevestigd en kantoorhoudend aan de Vliegtuigstraat 6g, 1059CL, te Amsterdam, en bereikbaar via het e-mailadres ​info@makemarketingmagic.com en op telefoonnummer 020 530 7100.

Op welke manier verzamelen wij

persoonsgegevens?

Make Marketing Magic kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • ●  Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door een formulier op onze website in te vullen, bijvoorbeeld als je je inschrijft voor onze tips.
  • ●  Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
  • ●  Via derden: wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Make Marketing Magic op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Make Marketing Magic optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Make Marketing Magic plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Make Marketing Magic kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Make Marketing Magic, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Make Marketing Magic verstrekt. Make Marketing Magic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

● Contact- en accountgegevens​, zoals de door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens. Dit geldt ook voor contactgegevens in bijvoorbeeld een e-maildatabase die je met ons hebt gedeeld.

● Betalings- en factuurgegevens​, indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

● Website gegevens zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw

persoonsgegevens?

Make Marketing Magic gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van marketing en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • ●  Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • ●  Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.Make Marketing Magic kan tips versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

    Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Make Marketing Magic kan je persoonsgegevens delen met aan Make Marketing Magic gelieerde ondernemingen en onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.

Make Marketing Magic kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Make Marketing Magic rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Make Marketing Magic heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Cookies kunnen zowel door Make Marketing Magic zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Make Marketing Magic samenwerkt. In ​onze cookieverklaring vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst kunnen worden via de Make Marketing Magic website.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Make Marketing Magic bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 6 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat Make Marketing Magic over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadresinfo@makemarketingmagic.com kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door Make Marketing Magic, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou meegedeelde correcties, worden verwerkt. Make Marketing Magic zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Make Marketing Magic of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Make Marketing Magic neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt hebben over de beveiliging van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Make Marketing Magic via ​info@makemarketingmagic.com​.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Make Marketing Magic omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via ​info@makemarketingmagic.com​.